Zimą na narty bez utrudnień drogowych!

Prace drogowe do Wisły w sezonie zimowym 2019/2020 zostaną wstrzymane. Ruch będzie odbywał się dwoma pasami.

Radość w górach!
Wiślański Skipass

Znajdź radość na stokach Wiślańskiego Skipassu wiosną i latem!

Wybierz się w góry
Wisła i Ustroń zaprasza!

Góry nie tylko warto zdobywać zimą. Latem też są piekne widoki.

Lato z Wiślańskim Skipassem
Wybierz się na spacer w góry

Sprawdź co Wiślański Skipass oferuje latem!

Energylandia
Oficjalny Partner Wiślańskiego Skipassu

Baw się cały rok!

Regulamin konkursu “Wiślański Skipass na Walentynki”

Dodano: 2019-02-11

Regulamin konkursu “Wiślański Skipass na Walentynki”

1. OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu  “Wiślański Skipass na Walentynki” jest Wiślański Klaster Turystyczny Sp. z. o.o w Wiśle ul. Partyzantów 24, Wisła 43- 460, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

1.3. Konkurs odbędzie się w terminie od 11 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r. (do godz. 12.00 w południe).

1.4. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być osoby pełnoletnie będące osobami fizycznymi.

 

2. ZASADY KONKURSU

 

2.1. Konkurs polega na dodaniu zdjęcia, na którym pokażesz  swoją sympatię/ miłość do sportów zimowych - konkretnie do jazdy na nartach lub snowboardzie. Zdjęcie konkursowe musi zostać umieszczone na portalu instagram jako publicznie i  dostępne dla wszystkich. Koniecznie należy oznaczyć je dwoma hashtagami #wislanskiskipass oraz #wislanskiskipassnawalentynki (Oprócz wymienionych tagów pod Waszym zdjęcie mogą zostać dodane inne hashtagi, które uznacie za stosowne). Jakość zdjęcia, estetyka i kreatywność będzie przedmiotem oceny przez Komisję Konkursową.

Dodatkowo w komentarzu pod postem konkursowym uczestnik zobowiązany jest poinformować, że bierze udział w konkursie.

2.2. Uczestnik Konkursu przekazując treści oświadcza, że jest jedynym właścicielem praw do wykorzystania treści i przekazuje te prawa na rzecz organizatora w zakresie koniecznym do regulaminowego przeprowadzenia konkursu.

2.3. Spośród wszystkich zdjęć biorących udział w Konkursie Komisja Konkursowa wybierze 1 zdjęcie, którego autor otrzyma nagrodę w postaci dwóch jednodniowych- ośmiogodzinnych skipassów, które będzie można odebrać na wyznaczonym przez organizatora stoku. Skipass będzie można odebrać na wyznaczonym stoku ok. 4 dni od otrzymania wiadomości o wygranej i zweryfikowaniu zwycięzcy. Podczas wyboru zdjęcia oceniana będzie kreatywność i pomysłowość autora oraz estetyka i jakość zdjęcia.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany nagród (ilość, produkt).

2.4. Warunkiem udziału w Konkursie i uzyskania nagrody jest:

  1. Umieszczenie zdjęcia zgodnego z tematyką konkursu w serwisie instagram. Zdjęcie musi zostać udostępnione jako publiczne i otagowane #wislanskiskipass oraz #wislanskiskipassnawalentynki. Pod postem konkursowym należy zostawić komentarz z informacją o udziale w konkursie.

  2. Publikacja zdjęcia musi nastąpić do dnia 15 lutego 2019 r. (do godziny: 12:00 w południe)

  3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem treści, które przekazał organizatorowi konkursu i ma do niego pełne prawa autorskie, jednocześnie przekazuje je Organizatorowi tytułem udziału w konkursie;

  4. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy na oficjalnym profilu Facebook i Instagram wraz z możliwością publikacji treści na stronie internetowej wislanskiskipass.pl

  5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Instagram do dnia 16 lutego 2019 r. Polubienie i udostępnienie postu konkursowego nie jest warunkiem konkursowym.

3. NAGRODA

 

3.1 Nagrodę w konkursie stanowią: 2 całodniowe-ośmiogodzinne skipassy na stoki Wiślańskiego Skipassu. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna (przyznawane przez Komisję Konkursową).

3.2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

3.3 Nabycie nagrody w Konkursie nastąpi po potwierdzeniu przez Organizatora zgodności danych osobowych Zwycięzcy( imię, nazwisko) oraz stwierdzeniu braku przesłanek wykluczających jego udział w Konkursie. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez powołane przez Organizatora Jury (w składzie 3 osób). Jeżeli po weryfikacji danych okaże się, że Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, nie może z jakiegokolwiek innego powodu odebrać nagrody, nie spełnia warunków regulaminu lub nie przyjmuje nagrody, automatycznie traci on prawo do przyznanej nagrody, a szansę na jej uzyskanie otrzymuje kolejny Finalista z listy finałowej.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.

 

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w doręczeniu nagrody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

4.3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

5.3 Regulamin Konkursu dostępny jest na https://wislanskiskipass.pl/. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej www.wislanskiskipass.pl , www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników Konkursu wyłącznie do celów administracji konkursowej, zgodnie z wymogami ustawowymi, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5, w związku art. 43 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r. poz 833). Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych.

5.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Wiślański Klaster Turystyczny Sp. z. o.o.

5.7 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

5.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

 « wstecz
Projekt i obsługa:
Wszelkie prawa zastrzeżone, jakiekolwiek kopiowanie materiałów
bez zgody autora będzie surowo karane.